ЧитаютКомментируютВся лента
Это читают
Это комментируют

Відповідальність за порушення законодавства про звернення громадян

  30 вересня 2020 середа

  В першу чергу, така відповідальність передбачена ст.24 Закону України «Про звернення громадян», а саме: особи, винні у порушенні цього Закону, несуть цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність, передбачену законодавством України.


  Згідно вимог Інструкції з діловодства за зверненнями гро¬мадян в органах державної вла¬ди і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підпри¬ємствах, в установах, організаці¬ях незалежно від форми власнос¬ті, в засобах масової інформації затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року №348 (зі змінами і доповненнями), діловодство за пропозиціями, заявами (клопотан¬нями) і скаргами громадян в ор¬ганізаціях ведеться окремо від ін¬ших видів діловодства і поклада¬ється на спеціально призначених для цього осіб чи на підрозділ службового апарату.

  Особисту відповідальність за стан діловодства за зверненнями громадян несуть керівники орга¬нізацій.
  Законом України "Про звернен¬ня громадян" забороняється пе¬реслідувати громадян і членів їх сімей за подання звернень з кри¬тикою в діяльності та прийнятті рі¬шень органами державної влади, місцевого самоврядування, уста¬нов, організацій незалежно від форми власності, об'єднань гро¬мадян, підприємств, посадових осіб.
  Забороняється розголошення відомостей, що містяться у звер¬неннях про особисте життя гро¬мадян без їх згоди, відомостей, що становлять таємницю, яка охороняється законом тощо. На прохан¬ня громадянина, висловлене в ус¬ній формі або зазначене в тексті звернення, не підлягає розголо¬шенню його прізвище, місце про¬живання та роботи. Ця заборона не поширюється на випадки повідомлення інформа¬ції, що міститься у зверненні, осо¬бам, які мають відношення до ви¬рішення справи.
  Громадянин пови¬нен знати, що подане ним звер¬нення, яке містить наклеп і обра¬зи, дискредитацію органів держав¬ної влади, органів місцевого са¬моврядування, об'єднань громадян та їхніх посадових осіб, керівників та інших посадових осіб підпри¬ємств, установ і організацій неза¬лежно від форм власності, закли¬ки до розпалювання національної, расової, релігійної ворожнечі та ін¬ших дій, тягне за собою відпові¬дальність, передбачену чинним за¬конодавством.
  Органи державної влади і міс¬цевого самоврядування, установи, організації незалежно від форм власності, об'єднання громадян, підприємства, посадові особи зо¬бов'язані розглянути звернення та повідомити громадянина про ре¬зультати розгляду.
  Звернення, які не потребують додаткового вивчення, розгляда¬ються і вирішуються невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяті днів від дня їх отримання. Як правило, звернення розглядаються і вирішу¬ються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання не¬можливо, керівником організації чи його заступником встановлюєть¬ся необхідний термін для його роз¬гляду, про що повідомляється осо¬бі, яка подала звернення. Варто зауважити, що загальний термін ви¬рішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п'яти днів.
  Скарги на дії чи рішення орга¬ну державної влади, органу міс¬цевого самоврядування, установи, організації, об'єднання громадян, підприємства, засобів масової ін¬формації, посадової особи пода¬ється у порядку підлеглості вищо¬му органу або посадовій особі, що не позбавляє громадянина права звернутися до суду відповідно до чинного законодавства.
  Скарги на рішення загальних зборів членів колективних сільсь¬когосподарських підприємств, ак¬ціонерних товариств, юридичних осіб, створених на основі колек¬тивної власності, а також на рішен¬ня вищих державних органів вирі¬шуються в судовому порядку.
  До скарги додаються наявні у громадянина рішення або копії рі¬шень, які приймалися за його звер¬ненням раніше, а також інші доку¬менти, необхідні для розгляду скарги, які після її розгляду по¬вертаються громадянину.
  Громадянин, який звернувся із заявою чи скаргою, має право брати участь у перевірці поданої скарги чи заяви, знайомитися з ма¬теріалами перевірки, наполягати щодо запиту додаткових матеріа¬лів органом, який розглядає зая¬ву чи скаргу, бути присутнім при розгляді заяви чи скарги, корис¬туватися послугами адвоката або представника трудового колекти¬ву, організації, яка здійснює правозахисну функцію, оформивши це уповноваження у встановленому законом порядку, вимагати відшкодування збитків, якщо вони стали результатом порушень встановле¬ного порядку розгляду звернень.
  Контроль за дотриманням за¬конодавства про звернення грома¬дян відповідно до своїх повнова¬жень здійснюють Верховна Рада Ук¬раїни, народні депутати України, Президент України, Кабінет Міністрів України, Уповноважений з прав людини Верховної Ради України, Верховна Рада Автономної Респуб¬ліки Крим, обласні, Київська та Се¬вастопольська міські, районні, ра¬йонні в містах Києві та Севастопо¬лі державні адміністрації, сільські, селищні, міські ради та їх виконав¬чі комітети, депутати місцевих рад, а також міністерства, інші цент¬ральні органи виконавчої влади що¬до підпорядкованих їм підприємств, установ та організацій.
  Генеральний прокурор України та підпорядковані йому прокурори, які здійснюють нагляд за дотриман¬ням законодавства про звернен¬ня громадян, відповідно до своїх повноважень вживають заходів до поновлення порушених прав, за¬хисту законних інтересів громадян, притягнення порушників до відпо¬відальності.  Головний спеціаліст відділу документування,
  контролю виконання та звернень громадян
  Головного управління юстиції у Закарпатській області Д.С.Андращук

  Нас уже 25000 в Facebook! Присоединяйтесь!
  Рейтинг: 

  Пунктів: 0

  Интернет-издание
  UA-Reporter.com
  Письмо редактору