ЧитаютКомментируютВся лента
Это читают
Это комментируют

Дев'ять мiсяцiв: до стабiльного розвитку економiки Закарпаття

  26 ноября 2020 четверг

  У промисловостi за 9 мiсяцiв поточного року обсяги виробництва продукцiї зросли на 37,7 %. Темпи виробництва за 2003 рiк очiкуються 130-135 вiдсоткiв (завдання - 8), до 1990 року - 118-122 вiдсотки. Перевиконуються завдання програми по всiх адмiнiстративно-територiальних одиницях за винятком п'яти (Iршавський, Мiжгiрський, Рахiвський, Воловецький та Свалявський райони, причому два останнi навiть допустили зниження до рiвня минулого року).

  Темпи випробництва товарiв народного споживання становлять 110,4 вiдсотка (завдання - 107 %), в загальному обсязi виробництва вони складають близько половини (46,3 %) по Українi - 18-20 вiдсоткiв. Перевищення програмних темпiв забезпечено у всiх районах, за винятком мiст Ужгорода, Мукачева та Хуста.

  В аграрному секторi зросло виробництво основної сiльськогосподарської продукцiї (м'яса, молока, яєць, за оперативними даними головного управлiння сiльского господарства i продовольства станом на 14 жовтня - виробництво зерна, картоплi та овочiв).

  Очiкується виконання програмного завдання (110 %) по обсягах валової продукцiї сiльського господарства та по всiх основних видах продукцiї.

  При рiчнiй потребi для областi 172 тис. тонн продовольчого зерна на 7 жовтня 2003 року його заготовлено 141,6 тис. тонн (82 вiдсотки до потреби), в тому числi тримiсячного запасу - 40,3 тис. тонн при потребi 43.

  У туристично-рекреацiйному комплексi порiвняно з вiдповiдним перiодом минулого року на 17 вiдсоткiв бiльше обслужено туристiв, надання послуг збiльшено на 36 % (53,9 млн. грн.).

  Обсяги iнвестицiй в основний капiтал у I пiврiччя становили 333,8 млн. грн., або 58 % програмного завдання.

  Зростання в усiх галузях господарського комплексу дозволило полiпшити фiнансовi результати дiяльностi економiки областi. За сiчень-серпень фiнансовий результат становив 57,6 млн. грн. прибуткiв проти 2,2 млн. грн. збиткiв за цей же перiод минулого року (завдання - 65 млн. грн.).

  Обсяги отриманих прибуткiв в економiцi областi зросли в 1,8 раза (iз 53 млн. грн. за 8 мiсяцiв 2002 року до 93,1 млн. грн. 2003 року). Очiкується за пiдсумками року виконання завдання цього показника на 145 млн. грн.

  Нарощування обсягiв виробництва товарiв, робiт, послуг, виконання соцiальних програм дозволило забезпечити суттєве скорочення заборгованостi та стабiльне зростання середньомiсячної заробiтної плати, а вiдповiдно i фонду оплати працi. За даними Пенсiйного фонду фонд оплати становив за 9 мiсяцiв 806 млн. грн., тобто зрiс порiвняно з минулим роком майже в 1,4 раза. Середньомiсячна заробiтна плата штатного працiвника, зайнятого в економiцi областi, у серпнi поточного року була на 28,7 вiдсотка вищою, нiж у серпнi минулого року, i становила 397,06 грн.

  До кiнця року є всi передумови для виконання програми в частинi доведення середньомiсячної заробiтної плати до 365 грн.

  У шести адмiнiстративно-територiальних одиницях (Ужгород, Мукачево, Ужгородському, Рахiвському, Мiжгiрському, Воловецькому районах) вона перевищує затверджений урядом прожитковий мiнiмум для працездатної особи i становить 506,08 грн. (366,36 грн.). Значно нижчий середнього по областi розмiр середньомiсячної заробiтної плати у Тячiвському - 294,93 грн., Iршавському - 301,83 грн. та Свалявському - 309,83 грн. районах.

  Станом на 1 вересня 2003 року порiвняно iз вiдповiдною датою минулого року заборгованiсть скорочено у 3 рази, з початком року - в 1,9 раза.

  Збiльшилася кiлькiсть створених робочих мiсць, знизився рiвень зареєстрованого безробiття.

  Серед прiоритетiв розвитку краю визначено ефективне використання наявних мiнерально-сировинних ресурсiв. Однак видобуток та обсяги виробництва неадекватнi можливостям.

  Серед прiоритетних галузей - i деревообробна. Однак тут повiльно рухаються до глибокої переробки деревини. Бiльшiсть деревообробних пiдприємств, у т. ч. з iноземними iнвестицiями, зорiєнтованi на експорт продукцiї з мiнiмальним коефiцiєнтом готовностi. Як наслiдок, за пiдсумками 9 мiсяцiв у цiй галузi майже втричi скоротились надходження до зведеного бюджету. До слова, скоротилися вони i в легкiй та хiмiчнiй промисловостi.

  Далi було проаналiзовано стан платiжної дисциплiни. Загальна сума кредиторської заборгованостi областi порiвняно з початком року зросла на 14 вiдсоткiв. Найгiрша ситуацiя з платiжною дисциплiною на пiдприємствах житлово-комунального господарства та енергетичної галузi, де утворилася значна частка заборгованостi - 58 % простроченої дебiторської та 55 % кредиторської.

  А що стосується споживчого ринку, то по всiй номенклатурi контрольованих товарiв, крiм борошна i хлiба, область вийшла на рiвень цiн, що склався станом на 1 червня 2003 року.

  Нас уже 25000 в Facebook! Присоединяйтесь!
  Рейтинг: 
  Интернет-издание
  UA-Reporter.com
  Письмо редактору